MỤC: Phân Tích Đầu Tư

Giá Quỹ TCBF, FlexiCA$H và TCEF – ngày 31/08/2021

báo cáo hoạt động của Quỹ Cổ phiếu Techcom Top 30 (TCEF), Quỹ Trái phiếu Techcom (TCBF) và Quỹ Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF – FlexiCA$H) kỳ giao dịch 30/08/2021 như sau: Tải ứng dụng TCInvest tại đây để xem giá của các Quỹ đầu tư hàng ngày Quỹ Cổ phiếu Techcom Top 30 TCEF NAV/CCQ Giá trị tài sản ròng (NAV) […]

Quỹ TCBF, FlexiCA$H và TCEF – ngày 27/08/2021

Báo cáo hoạt động của Quỹ Cổ phiếu Techcom Top 30 (TCEF), Quỹ Trái phiếu Techcom (TCBF) và Quỹ Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF – FlexiCA$H) kỳ giao dịch 27/08/2021 như sau: Tải ứng dụng TCInvest tại đây để xem giá của các Quỹ đầu tư hàng ngày Quỹ Cổ phiếu Techcom Top 30 TCEF NAV/CCQ Giá trị tài sản ròng […]

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (ngày giao dịch 26/08/2021)

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu  Techcom – TCBF (ngày giao dịch 26/08/2021). Chi tiết về báo cáo Đơn vị tính/ Currency: VND STT No. Chỉ tiêu Criteria Mã số Code Kỳ báo cáo This period Kỳ trước Last period 1 Giá trị tài […]

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (ngày giao dịch 26/08/2021)

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu  Techcom – TCEF (ngày giao dịch 26/08/2021). STT No. Chỉ tiêu Criteria Mã số Code Kỳ báo cáo This period Kỳ trước Last period 1 Giá trị tài sản ròng Net Asset Value 1.1 của quỹ/ of the Fund 527,994,346,895 […]

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (ngày giao dịch 16/08/2021)

Phụ lục XXIV: Mẫu báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value (Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) (Issued in association with Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of […]

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (ngày giao dịch 16/08/2021)

Phụ lục XXIV: Mẫu báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value (Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) (Issued in association with Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of […]

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom – TCFF (ngày giao dịch 16/08/2021)

Phụ lục XXIV: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Appendix: XXIV: report on change  of net asset value                    (Ban hành kèm theo thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính) (Promulgated with the Cicurlar 98/2020/TT-BTC on November 16th, 2020 of Ministry of Finance BÁO CÁO […]

Giá Quỹ TCBF, FlexiCA$H và TCEF – ngày 13/08/2021

Tóm tắt báo cáo hoạt động của Quỹ Cổ phiếu Techcom Top 30 (TCEF), Quỹ Trái phiếu Techcom (TCBF) và Quỹ Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF – FlexiCA$H) kỳ giao dịch 13/08/2021 như sau: Tải ứng dụng TCInvest tại đây để xem giá của các Quỹ đầu tư hàng ngày Quỹ Cổ phiếu Techcom Top 30 TCEF NAV/CCQ Giá trị tài […]

Giá quỹ TCBF, FlexiCA$H và TCEF – ngày 06/08/2021

 Tóm tắt báo cáo hoạt động của Quỹ Cổ phiếu Techcom Top 30 (TCEF), Quỹ Trái phiếu Techcom (TCBF) và Quỹ Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF – FlexiCA$H) kỳ giao dịch 06/08/2021 như sau: Tải ứng dụng TCInvest tại đây để xem giá của các Quỹ đầu tư hàng ngày Quỹ Cổ phiếu Techcom Top 30 TCEF NAV/CCQ Giá trị tài […]