MỤC: Phân Tích Đầu Tư

Đầu tư đa dạng hoá giúp giảm thiểu rủi ro như thế nào?

dau-tu-da-dang-hoa-giup-giam-thieu-rui-ro-nhu-the-nao-ifund

Việc đa dạng hoá danh mục đầu tư không loại bỏ hoàn toàn các rủi ro nhưng có thể làm giảm khả năng đầu tư thua lỗ. Có thể nói đa dạng hoá tạo nên sự khác biệt. “Đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ” vì việc này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro […]

Giá Quỹ TCBF, FlexiCA$H và TCEF – ngày 31/08/2021

báo cáo hoạt động của Quỹ Cổ phiếu Techcom Top 30 (TCEF), Quỹ Trái phiếu Techcom (TCBF) và Quỹ Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF – FlexiCA$H) kỳ giao dịch 30/08/2021 như sau: Tải ứng dụng TCInvest tại đây để xem giá của các Quỹ đầu tư hàng ngày Quỹ Cổ phiếu Techcom Top 30 TCEF NAV/CCQ Giá trị tài sản ròng (NAV) […]

Quỹ TCBF, FlexiCA$H và TCEF – ngày 27/08/2021

Báo cáo hoạt động của Quỹ Cổ phiếu Techcom Top 30 (TCEF), Quỹ Trái phiếu Techcom (TCBF) và Quỹ Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF – FlexiCA$H) kỳ giao dịch 27/08/2021 như sau: Tải ứng dụng TCInvest tại đây để xem giá của các Quỹ đầu tư hàng ngày Quỹ Cổ phiếu Techcom Top 30 TCEF NAV/CCQ Giá trị tài sản ròng […]

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (ngày giao dịch 26/08/2021)

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu  Techcom – TCBF (ngày giao dịch 26/08/2021). Chi tiết về báo cáo Đơn vị tính/ Currency: VND STT No. Chỉ tiêu Criteria Mã số Code Kỳ báo cáo This period Kỳ trước Last period 1 Giá trị tài […]

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (ngày giao dịch 26/08/2021)

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu  Techcom – TCEF (ngày giao dịch 26/08/2021). STT No. Chỉ tiêu Criteria Mã số Code Kỳ báo cáo This period Kỳ trước Last period 1 Giá trị tài sản ròng Net Asset Value 1.1 của quỹ/ of the Fund 527,994,346,895 […]

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (ngày giao dịch 16/08/2021)

Phụ lục XXIV: Mẫu báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value (Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) (Issued in association with Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of […]

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (ngày giao dịch 16/08/2021)

Phụ lục XXIV: Mẫu báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value (Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) (Issued in association with Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of […]

Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom – TCFF (ngày giao dịch 16/08/2021)

Phụ lục XXIV: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng Appendix: XXIV: report on change  of net asset value                    (Ban hành kèm theo thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính) (Promulgated with the Cicurlar 98/2020/TT-BTC on November 16th, 2020 of Ministry of Finance BÁO CÁO […]

Giá Quỹ TCBF, FlexiCA$H và TCEF – ngày 13/08/2021

Tóm tắt báo cáo hoạt động của Quỹ Cổ phiếu Techcom Top 30 (TCEF), Quỹ Trái phiếu Techcom (TCBF) và Quỹ Trái phiếu Linh hoạt Techcom (TCFF – FlexiCA$H) kỳ giao dịch 13/08/2021 như sau: Tải ứng dụng TCInvest tại đây để xem giá của các Quỹ đầu tư hàng ngày Quỹ Cổ phiếu Techcom Top 30 TCEF NAV/CCQ Giá trị tài […]