Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom – TCBF (ngày giao dịch 26/08/2021)

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu  Techcom – TCBF (ngày giao dịch 26/08/2021).

Chi tiết về báo cáo

Đơn vị tính/ Currency: VND
STT
No.
Chỉ tiêu
Criteria
Mã số
Code
Kỳ báo cáo
This period
Kỳ trước
Last period
1 Giá trị tài sản ròng
Net Asset Value
1.1 của quỹ/ of the Fund 25,558,348,660,908 25,595,574,668,047
1.2 của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate (không áp dụng/ not applicable)
1.3 của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate 15,320.73 15,325.59
2 Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết)
Foreign Investors’ Ownership Ratio (not applicable for listed fund)
2.1 Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of Fund Certificates                              46,867,718.61                              46,867,718.61
2.2 Tổng giá trị/ Total value 718,047,662,540 718,275,439,652
2.3 Tỷ lệ sở hữu/ Ownership Ratio 2.81% 2.81%