Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Trái phiếu Linh hoạt Techcom – TCFF (ngày giao dịch 16/08/2021)

Phụ lục XXIV: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng
Appendix: XXIV: report on change  of net asset value
                   (Ban hành kèm theo thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Cicurlar 98/2020/TT-BTC on November 16th, 2020 of Ministry of Finance
BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
To: State  Securities Commision of Vietnam
1 Tên Công ty quản lý quỹ:
Management Fund Company name:
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
Techcom Capital Joint Stock Company
2 Tên Ngân  hàng giám sát:
Supervíory bank:
Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
Bank for Investment and Development of Vietnam JSC – Ha Thanh Branch
3 Tên Quỹ:
Fund  name:
Quỹ đầu tư Trái Phiếu linh hoạt Techcom
Techcom Flexi Bond Fund
4 Kỳ báo cáo Từ ngày 13/08/2021 đến ngày 15/08/2021
(Reporting period) From August 13rd 2021 to August 15th 2021
5 Ngày lập báo cáo 8/16/2021
(Reporting date) 16 August 2021
 Đơn vị tính: VND
Unit: VND
STT
No.
CHỈ TIÊU
Criteria
 Kỳ báo cáo này
This period
 Kỳ báo cáo trước
Last period
8/15/2021 8/12/2021
1 Giá trị tài sản ròng
1.1 của quỹ                         92,276,796,608                    90,580,554,192
1.2 của một lô chứng chỉ quỹ
1.3 của một chứng chỉ quỹ                               11,557.62                          11,552.52
2 Tỷ lệ sở hữu nước ngoài
2.1 Số lượng chứng chỉ quỹ 0.00 0.00
2.2 Tổng giá trị                                          –                                      –
2.3 Tỷ lệ sở hữu 0.00% 0.00%