Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (ngày giao dịch 26/08/2021)

Techcom Capital công bố thông tin về Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu  Techcom – TCEF (ngày giao dịch 26/08/2021).

STT
No.
Chỉ tiêu
Criteria
Mã số
Code
Kỳ báo cáo
This period
Kỳ trước
Last period
1 Giá trị tài sản ròng
Net Asset Value
1.1 của quỹ/ of the Fund 527,994,346,895 517,430,405,379
1.2 của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate (không áp dụng/ not applicable)
1.3 của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate 18,526.92 18,395.18
2 Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết)
Foreign Investors’ Ownership Ratio (not applicable for listed fund)
2.1 Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of Fund Certificates                                   696,330.14                                  669,149.11
2.2 Tổng giá trị/ Total value 12,900,852,797 12,309,118,325
2.3 Tỷ lệ sở hữu/ Ownership Ratio 2.44% 2.38%