Giá trị tài sản ròng Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom – TCEF (ngày giao dịch 16/08/2021)

Phụ lục XXIV: Mẫu báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng
Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value
(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Issued in association with Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Minister of Finance)
BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE
Tại ngày 15 tháng 08 năm 2021 / As at 15 Aug 2021
1 Tên Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương
Fund Management Company: Techcom Capital Joint Stock Company
2 Ngân hàng giám sát: Ngân Hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Supervisory bank: Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited
3 Tên Quỹ: Quỹ đầu tư Cổ Phiếu Techcom (TCEF)
Fund name: Techcom Equity Fund (TCEF)
4 Ngày lập báo cáo: 16 tháng 08 năm 2021
Reporting Date: 16-Aug-21
Đơn vị tính/ Currency: VND
STT
No.
Chỉ tiêu
Criteria
Mã số
Code
Kỳ báo cáo
This period
Kỳ trước
Last period
1 Giá trị tài sản ròng
Net Asset Value
1.1 của quỹ/ of the Fund 503,928,226,860 498,779,150,324
1.2 của một lô chứng chỉ quỹ ETF/ per lot of Fund Certificate (không áp dụng/ not applicable)
1.3 của một chứng chỉ quỹ/ per Fund Certificate 19,149.74 19,066.81
2 Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (không áp dụng đối với quỹ niêm yết)
Foreign Investors’ Ownership Ratio (not applicable for listed fund)
2.1 Số lượng chứng chỉ quỹ/ Number of Fund Certificates                                   408,760.80                                  356,313.65
2.2 Tổng giá trị/ Total value 7,827,663,042 6,793,764,665
2.3 Tỷ lệ sở hữu/ Ownership Ratio 1.55% 1.36%