Giá chứng chỉ Quỹ TCBF và phân bổ danh mục quỹ TCBF ngày 28/10/2022

Trân trọng gửi tới Quý khách tóm tắt báo cáo hoạt động của Quỹ Trái phiếu Techcom (TCBF) kỳ giao dịch 26/10/2022 như sau:

Mở tài khoản online và Tải ứng dụng TCInvest tại đây để xem giá của các Quỹ đầu tư hàng ngày

 

Quỹ Trái phiếu Techcom TCBF
NAV/CCQ Giá trị tài sản ròng (NAV)
16,544.69 đồng 16,595.3 tỷ
Kỳ giao dịch 26/10/2022 1 Tháng 2 Tháng 3+ Tháng 6+ Tháng 9+ Tháng 1+ Năm 2 Năm 3 Năm
NAV/CCQ 16,544.69 16,502.01 16,437.84 16,307.7 16,005.43 15,737.47 15,465.36 14,508.87 13,524.3
% tăng trưởng (không quy năm) 0.26% 0.65% 1.45% 3.37% 5.13% 6.98% 14.03% 22.33%
% tăng trưởng (có quy năm) 3.15% 3.89% 5.70% 6.68% 6.83% 6.96% 7.02% 7.43%
Phí mua lại 1.00% 1.00% 0.75% 0.50% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00%
Thuế TNCN 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
Lợi nhuận quy năm cho KHCN * -0.84% -2.74% 2.32% 5.45% 6.55% 6.85% 6.96% 7.39%
Lợi nhuận quy năm cho KHDN * -0.74% -2.13% 2.72% 5.66% 6.69% 6.96% 7.02% 7.43%

Quỹ trái phiếu Techcom (TCBF) đầu tư chủ yếu vào trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu, tiết kiệm để tạo nguồn thu nhập ổn định dài hạn với lợi nhuận kỳ vọng đến 8.00%/năm. TCBF có mức độ rủi ro Trung bình.
TCBF có thu phí bán lại từ 0.5%-1% nếu đầu tư dưới 1 năm nên sẽ phù hợp và tối ưu nhất cho những khoản đầu tư dài hạn từ 1 năm trở lên. Nhà đầu tư có thể mua hoặc bán lại hàng ngày nên có tính thanh khoản và linh hoạt cao. Đầu tư tối thiểu là 10.000 đồng.
Xem thêm chi tiết về quỹ TCBF tại Thông tin TCBF.

Với lợi nhuận mục tiêu của Quỹ là 8.20%/năm, thì lợi nhuận kỳ vọng cho Nhà đầu tư là:

Thời gian đầu tư 1 Tháng 2 Tháng 3+ Tháng 6+ Tháng 9+ Tháng 1+ Năm 2 Năm 3 Năm
Phí mua lại 1.00% 1.00% 0.75% 0.50% 0.10% 0.0% 0.0% 0.0%
Thuế TNCN 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
Lợi nhuận (%/năm) * -0.42% 1.51% 4.73% 6.95% 7.92% 8.09% 8.14% 8.16%

* Riêng lợi nhuận 1 tháng là không quy năm. Lợi nhuận thực tế của nhà đầu tư được tính chính xác bằng chênh lệch NAV/CCQ tại thời điểm mua và bán; trừ đi thuế thu nhập cá nhân (áp dụng với KHCN), phí mua lại. Chúng tôi khuyến nghị Nhà đầu tư tham gia đầu tư vào Quỹ dài hạn, trên 12 tháng để được miễn phí mua lại.

Biểu đồ tăng trưởng Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ)

Tổng tài sản Quỹ TCBF phân theo loại tài sản
Các khoản đầu tư có tỷ trọng lớn của quỹ
Tên Trái Phiếu Tỷ đồng Tỷ trọng
VRE12007